De leefbaarheidsmonitor

Lemon onderzoek

De beleving van de bewoners staat centraal.

LEMON ®, de leefbaarheidsmonitor van RIGO, maakt de leefbaarheid van buurten en wijken inzichtelijk middels een belevingsonderzoek onder bewoners.

lees meer

Over LEMON

Leefbaarheid en LEMON

Als het gaat om de leefbaarheid van wijken en buurten is het begrip leefbaarheid te definiëren als de mate waarin de omgeving aansluit bij de wensen en behoeften van de mensen die er wonen. De beleving van de bewoners staat hierin dus centraal. LEMON ®, de leefbaarheidsmonitor van RIGO, maakt daarom de leefbaarheid van buurten en wijken inzichtelijk middels een belevingsonderzoek onder bewoners.

Leefbaarheid omvat uiteenlopende onderwerpen als veiligheid, voorzieningenniveau, rommel op straat, contact met de buren en woonplezier. Bewoners hebben over al die aspecten een oordeel. Lemon meet dat oordeel door bewoners diverse vragen voor te leggen met betrekking tot de vier thema’s die samen bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: de fysieke omgeving, de sociale omgeving, overlast en veiligheid.

Kaartbeelden zorgen voor een heldere en toegankelijke presentatie van de uitkomsten. Lemon zet de resultaten in buurten of wijken af tegen de uitkomsten voor de gemeente als geheel. Vervolgmetingen maken de ontwikkeling door de tijd inzichtelijk.

Een compleet LEMON-onderzoek bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Wilt u deze werkzaamheden (gedeeltelijk) uitbesteden of voert u ze liever uit in eigen beheer? Alles is mogelijk!

vragenlijstontwikkeling

Samen met de opdrachtgever inventariseren we welke thema's worden opgenomen in de vragenlijst.

De vragenlijst gaat in op vier leefbaarheidsthema’s:

 • fysieke woonomgeving
 • sociale woonomgeving
 • overlast
 • veiligheid

Deze vier thema’s worden weer opgedeeld in verschillende subthema’s zoals groen- en speelvoorzieningen, contacten in de buurt, thuisgevoel, overlast van activiteiten of anderen, criminaliteit en verkeersveiligheid. Daarnaast wordt altijd gevraagd naar een totaaloordeel over de eigen wijk of buurt. De respondenten worden gevraagd over alle subthema’s een rapportcijfer te geven, waarbij een 1 zeer negatief is en een 10 zeer positief.

Daarnaast is er de mogelijkheid om extra vragen toe te voegen. Deze kunnen een extra verdieping zijn op de vier thema’s of een nieuw, gerelateerd, thema aanstippen.

De respondenten hebben ook de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij twee onderwerpen naar keuze. Deze opmerkingen geven extra achtergrondinformatie met betrekking tot de beleving van de bewoners.

2) Verzending enquêtes

We nodigen alle huishoudens die woonachtig zijn in de onderzoeksgebieden voor deelname aan het leefbaarheidsonderzoek. Alle genodigden krijgen de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen. Huishoudens die de vragenlijst niet online willen of kunnen invullen krijgen de mogelijkheid om telefonisch bij RIGO een papieren vragenlijst op te vragen. RIGO stelt hiervoor een telefoonnummer beschikbaar en zal de verzending en verwerking van de opgevraagde schriftelijke vragenlijsten verzorgen.

3) Verwerking enquêtes

Voordat de ingevulde vragenlijsten geanalyseerd worden, wordt het enquêtebestand gecontroleerd, bewerkt en gewogen. Omdat bepaalde bewonersgroepen vaker meewerken dan andere (selectieve respons) is de weging van het databestand van groot belang. Onder- en oververtegenwoordiging in de respons worden hiermee gecompenseerd. We houden er daarbij uiteraard rekening mee dat de ondervertegenwoordiging van bepaalde typen respondenten niet tot extreme weegfactoren leidt.

4) Analyse

Per thema berekenen we gemiddelde scores per wijk/buurt en stellen met behulp van statistiek vast of er significante verschillen zijn tussen de gemiddelde cijfers voor de wijken/buurten en het gemeentelijk gemiddelde. Waar mogelijk, oftewel waar gegevens vergelijkbaar zijn, geven we tevens inzicht in ontwikkelingen t.o.v. voorliggende jaren. De resultaten van de analyses worden gepresenteerd in overzichtelijke tabellen, grafieken en kaartbeelden.

5) Product

Als product bieden wij verschillende opties aan: beknopte of uitgebreide rapportage, kaartentool en/of online interactief dashboard. Bekijk hieronder de voorbeelden

Kaartentool

 • Altijd data bij de hand
 • Makkelijk te delen
 •  

Rapportage

 • Beschrijving resultaten per thema
 • Kaarten met cijfers per buurt
 • Verwerking opmerkingen

Dashboard

 • Overzichtelijke grafieken
 • Makkelijk te delen
 • Altijd data bij de hand
optioneel:

Werksessie resultaten

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek maakt RIGO een selectie van onderwerpen (buurten en/of thema’s) die in negatieve zin het meest opvallen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen we alle deelnemers vragen deze selectie en ook de Lemon-resultaten goed te bekijken.

Tijdens de bijeenkomst zal RIGO op een interactieve manier aan de slag gaan met de geselecteerde onderwerpen.

Vervolgens zullen we middels een interactieve werkvorm komen tot een prioritering van onderwerpen, waarna we in kleinere groepjes uiteengaan om tot concrete actiepunten te komen. Deze werkwijze geeft eenieder de ruimte om zijn of haar mening te geven, wensen en zorgen kenbaar te maken en om met elkaar in discussie te gaan. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke terugkoppeling, zodat alle deelnemers alvast een globaal beeld hebben van al wat besproken is.

RIGO zal de uitkomsten en conclusies van de bijeenkomst samenvatten in een korte notitie, waarin concrete actiepunten worden benoemd en waar nodig geprioriteerd. Daarnaast zullen enkele suggesties gedaan worden ten aanzien van mogelijke vervolgstappen.

6) Publicatie LEMON-Website

De resultaten van het onderzoek worden (indien gewenst) gepubliceerd op deze website >>>www.lemon-onderzoek.nl.