De leefbaarheidsmonitor

Leefbaarheid draait om de beleving van bewoners. Een woonomgeving die aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners wordt over het algemeen goed leefbaar gevonden. Echter, zoveel mensen zoveel wensen, dus die wensen en behoeften zijn niet voor iedereen gelijk. Ook kunnen ze door de tijd veranderen.

Om een beeld te krijgen van de leefbaarheid in buurten en wijken, zoals de bewoners die ervaren, voert RIGO in veel gemeenten leefbaarheidsonderzoeken uit met behulp van Lemon. De resultaten van deze onderzoeken zijn voor alle gemeenten te bekijken en/of te downloaden via deze website.

wat is lemon?

LEMON is een eenvoudig te hanteren instrument dat de oordelen van bewoners over verschillende aspecten van leefbaarheid op een eenvoudige wijze inzichtelijk maakt. Kaartbeelden maken uitkomsten eenvoudig te analyseren.  Monitoring maakt vergelijking van resultaten in de tijd mogelijk. Benchmarking maakt het mogelijk uw resultaten af te zetten tegen uitkomsten elders in Nederland.

Het programma is opgezet als instrument voor monitoring. De uitkomsten van verschillende jaargangen kunnen naast elkaar worden gezet en vergeleken. Op deze manier worden trends na enkele metingen inzichtelijk.

 
lemon onderzoek
De beleving van de bewoners staat centraal.

LEMON ®, de leefbaarheidsmonitor van RIGO, maakt de leefbaarheid van buurten en wijken inzichtelijk middels een belevingsonderzoek onder bewoners.

De uitkomsten van het LEMON ® onderzoek dienen allerlei doeleinden en in verschillende lagen van de organisatie. Zo kunnen de resultaten een thermometer zijn voor wijk- en gebiedsregiseurs om de staat van de wijk of buurt te meten. Vaak ondersteunen deze resultaten het beeld dat bestaat bij hen of zorgen ervoor dat een bepaald thema de aandacht trekt. De uitkomsten kunnen bovendien een goede basis vormen om met verschillende maatschappelijke partners aandachtspunten te bespreken. Bovendien kan het een handig evaluatie-instrument zijn na een groot herinrichtingsproject of nieuwbouwproject.

Lees meer

De beleving van de leefbaarheid door bewoners wordt onderzocht aan de hand van een enquête. Het is mogelijk om de hele bevolking van de gemeente of regio te bevragen of een steekproef te trekken. Respondenten ontvangen een uitnodigingsbrief en kunnen de enquête online invullen of telefonisch een papieren vragenlijst aanvragen.

Per wijk of buurt worden de resultaten gepresenteerd in heldere kaartbeelden. Daarnaast worden de resultaten weergegeven in overzichtelijke grafieken en tabellen. Ook zet LEMON ®de resultaten in buurten of wijken af tegen de uitkomsten voor de gemeente of regio als geheel. Idealiter wordt het onderzoek om de paar jaar herhaald om de ontwikkeling van de buurten en wijken door de jaren heen te volgen. De resultaten kunnen in een rapportage worden beschreven of in een dashboard worden weergegeven. De resultaten worden vervolgens ook online gepubliceerd op deze website in een interactieve kaart.

Naast de cijfermatige resultaten over de ervaren leefbaarheid, wordt er voor de opdrachtgever ook een bestand met opmerkingen van de respondenten opgemaakt. Daarin is over de verschillende subthema’s gedetaileerde informatie of feedback terug te vinden die een belangrijke rol spelen in de ervaring van de respondenten.

RIGO is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van wonen en de leefomgeving. Wij werken in opdracht van overheden, woningcorporaties en marktpartijen. Met ons onderzoek en advies helpen wij hen om onderbouwde beslissingen te nemen.

Onze
Experts

senior onderzoeker

WILMA BAKKER

Wilma is een gepromoveerd onderzoeker/ adviseur met een ruime ervaring in het coördineren en uitvoeren van projecten voor diverse gemeenten, corporaties en rijksoverheid, waaronder talloze beleidsevaluaties, beleidsvisietrajecten, wijkanalyses, leefbaarheidsonderzoeken en bewonersonderzoeken.

ONDERZOEKER

VEERLE VERAART

Als onderzoeker/adviseur houdt Veerle zich voornamelijk bezig met kwantitatieve onderzoeken. Ze is betrokken bij allerlei soorten projecten, zoals onderzoek naar woningbehoefte, woonruimteverdeling, schaarste en leefbaarheid.

Ro